مدیو سوال

در پنج سال گذشته 28 هزار معلم با رشته های غیر مرتبط استخدام شدند

استخدام ۲۸ هزار معلم با رشته های غیر مرتبط در پنج سال گذشته

در کارگروه مدل تحول در آموزش بر مبنای سند تحول بنیادین که با حضور محمد دیمه ور معاون آموزش ابتدایی،…