مدیو سوال

خبر 4 مهر 95 - استخدام ۲۰ هزار نفر سالجاری در وزارت آموزش و پرورش

خبر ۴ مهر ۹۵ – استخدام ۲۰ هزار نفر سالجاری در وزارت آموزش و پرورش

۲۰ هزار نفر سالجاری در وزارت آموزش و پرورش استخدام می شوند….