مدیو سوال

استخدام 28 هزار معلم با رشته های غیر مرتبط در پنج سال گذشته

استخدام ۲۸ هزار معلم با رشته های غیر مرتبط در پنج سال گذشته

در کارگروه مدل تحول در آموزش بر مبنای سند تحول بنیادین که با حضور محمد دیمه ور معاون آموزش ابتدایی،…