مدیو سوال

متن کامل آگهی استخدام آموزش و پرورش 94

آگهی استخدامی آموزش و پرورش ۹۴

وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمين نيروي انساني متعهد و كارآمد مورد نياز، براساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲- ۹۴/۲/۷ معاونت…