مدیو سوال

تاریخ شروع ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

زمان دقیق ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴

به گزارش ام ایی دی یو سوال وزیر آموزش و پرورش گفت:  نام نویسی از متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و…