مدیو سوال

اخبار آموزش و پرورش استخدامی

شایسته سالاری در انتخاب مدیران آموزش و پرورش

رئیس اداره آموزش و پرورش سرچهان با اشاره به فضای آرام حاکم بر جامعه فرهنگیان گفت : شایسته سالاری در…