مدیو سوال

آگهی استخدام آموزش و پرورش سال 95 (شروع ثبت نام)

متن آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ۱۳۹۵

وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز شماره ۶۸۴۳۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ سازمان…