برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.

ویژه ها

سوالات استخدامی » دبیر علوم زیستی و بهداشتی

دبیر علوم زیستی و بهداشتی