اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.

ویژه ها

سوالات استخدامی » دبیر جغرافیا

دبیر جغرافیا