سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.

ویژه ها

سوالات استخدامی » اصل سوالات سال های قبل

اصل سوالات سال های قبل