كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.

ویژه ها

سوالات استخدامی » اصل سوالات سال های قبل

اصل سوالات سال های قبل