مدیو سوال

ساماندهی نیروی انسانی از نقاط قوت دولت تدبیر و امید است

ساماندهی نیروی انسانی از نقاط قوت دولت تدبیر و امید است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان لنگرود گفت: ساماندهی نیروی انسانی از نقاط قوت دولت تدبیر و امید است. به گزارش…