مدیو سوال

اطلاعيه وزارت آموزش و پرورش درخصوص استخدام پيماني در مشاغل آموزشي 94

اطلاعيه وزارت آموزش و پرورش درخصوص استخدام پيماني در مشاغل آموزشي ۹۴

به گزارش ام ایی یو دی سوال ، وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمين نيروي انساني متعهد و كارآمد…