سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.

ویژه ها